Loading
Weapons and Shields colored!

Weapons and Shields colored!

[ES] ¡Lo que muchos estaban pidiendo, llegó! Armas y escudos de colores, para todos los gustos, en el NPC Artesano.
Nota: éste cambio ya está funcionando en el servidor 99B y próximamente lo estará también en el S3.

[US] What many were asking for has arrived! Weapons and colored shields, for all tastes, in the Craftsman NPC.
Note: this change is already working on the 99B server and will be working on S3 soon as well.

[PT] O que muitos estavam pedindo chegou! Armas e escudos coloridos, para todos os gostos, no NPC Artesão.
Observação: esta mudança já está funcionando no servidor 99B e estará funcionando no S3 em breve também.

[VN] Điều mà nhiều người mong đợi đã đến! Vũ khí và khiên màu, dành cho mọi sở thích, trong NPC Thợ thủ công.
Lưu ý: thay đổi này đã hoạt động trên máy chủ 99B và cũng sẽ sớm hoạt động trên S3.

[PH] Dumating na ang hinihiling ng marami! Mga sandata at may kulay na kalasag, para sa lahat ng panlasa, sa Craftsman NPC.
Tandaan: gumagana na ang pagbabagong ito sa 99B server at gagana rin sa S3 sa lalong madaling panahon.

Read more